Stichting Museum Nieuwenkamp

De naam
Stichtng Museum Nieuwenkamp
Statutair gevestigd te: Edam

RSIN
nr. 003558964

K.v.K.
nr. 41234398

Contactgegevens
Internet: www.wojnieuwenkamp.nl
Post: Stichting Museum Nieuwenkamp, p/a mevr. E.E. Gaaikema, Ferdinand Huyckburg 16,
2907 HW Capelle aan den Ijssel.
Mail: wojn.smn@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Drs. W.E. (Wiepke) van Erp Taalman Kip
Penningmeester: Mr. J.A.P.M. (Hans) Valkering
Secretaris: E.E. (Elien) Gaaikema
Overige bestuursleden:
Mr. G.G. (Geertje) van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp
Drs. J.F. (Freek) Heijbroek
Dr. H.I.R. (Hedy) Hinzler
C.M. (Cary) Venselaar
Conservator: Drs. R.D. (Rachelle) Keller

Doelstelling
- Het bevorderen van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen is op oudheidkundig-,
kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder het dienen van de Heemschutgedachte in Edam
en omgeving en het opwekken van belangstelling voor en verspreiden van kennis omtrent
Zuid- en Oost-Azië, meer in het bijzonder van voormalig Nederlands Indië.

- Het bevorderen van het behoud, de uitbreiding, de bestudering en het ten algemene nutte
dienstbaar maken van de verzamelingen van voorwerpen op oudheidkundig-, kunst- en
cultuurhistorisch gebied en de verzameling van schilderwerken, tekeningen en etsen door de
stichter bijeengebracht en door hem vervaardigd.

In de statuten is uitdrukkelijk bepaald, dat de verzamelingen en bezittingen van de stichting
voor publiek toegankelijk moeten zijn.

Beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Ten behoeve van de stichting
gemaakte kosten worden vergoed.

Financiële verantwoording
Voor onze financiële verantwoording verwijzen wij naar de onderstaande gegevens.
De jaarekening 2014 is goedgekeurd door het bestuur van de stichting d.d. 17 juni 2015.

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders
vermeld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd
met rechtstreeks ermee samenhangende bijdragen en subsidies en verminderd met
afschrijvingen, welke lineair worden berekend op basis van de geschatte economische
levensduur.


GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Alle in de staat van baten en lasten voorkomende baten en lasten betreffen aan het
verslagjaar toe te rekenen bedragen.

Schenkingen worden als baten verantwoord in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.
De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de
geschatte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt
naar tijdsgelang afgeschreven.